Algemene voorwaarden

Artikel 1. Overeenkomsten

1. Alle aanbiedingen, offertes en prijslijsten zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders wordt aangegeven. De termijn voor aanvaarding van een offerte bedraagt 14 dagen, tenzij anders overeengekomen.

2. Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten worden van kracht na schriftelijke bevestiging door Berdi Haardhout.nl. Indien zodanige bevestiging achterwege blijft, wordt de overeenkomst van kracht na een tijdsverloop van 14 dagen voor zover Berdi Haardhout.nl binnen die termijn door stilzwijgen of feitelijk handelen de overeenkomst kennelijk heeft geaccepteerd.

3. Indien niet binnen 8 dagen, eveneens schriftelijk, de juistheid van de inhoud van deze schriftelijke bevestiging wordt betwist, zijn koper en Berdi Haardhout hieraan verbonden.

Artikel 2. Prijzen

1. Alle prijzen zijn inclusief BTW en gelden als franco, tenzij anders is overeengekomen of aangegeven in de winkel of via de webshop.

2. Indien na de datum van aanbieding, ook indien Berdi Haardhout.nl een bindend aanbod heeft gedaan, en voor de levering één of meer van de kostenfactoren een wijziging ondergaat, is Berdi Haardhout.nl gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig aan te passen.

Artikel 3. Levertijden

1. De levertijd wordt door Berdi Haardhout.nl zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Zij is verplicht zich in te spannen om binnen deze aangegeven tijd te presteren.

2. De koper heeft geen recht op schadevergoeding in welke vorm dan ook, bij een eventuele overschrijding van de opgegeven levertijd, tenzij dit uitdrukkelijk is overeengekomen dan wel indien de overschrijding het rechtstreekse en onmiddellijke gevolg is van grove schuld of onzorgvuldigheid van Berdi Haardhout.nl.

Artikel 4. Levering en risico

1. Indien franco levering is overeengekomen, is het transport van de zaken voor rekening en risico van Berdi Haardhout.nl.

2. In alle andere gevallen geschiedt transport voor rekening en risico van de koper.

3. De keuze van het transportmiddel berust bij Berdi Haardhout.nl.

4. Indien bij transport voor risico van Berdi Haardhout.nl beschadigingen en/of gebreken ontstaan, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet terstond of binnen 2 dagen na ontvangst gemeld worden, is Berdi Haardhout.nl daarvoor niet aansprakelijk. Berdi Haardhout.nl is nimmer aansprakelijk voor schade aan bestrating schuttingdelen of tuinhekken.

5. De zaken worden geacht door Berdi Haardhout.nl te zijn geleverd en door de koper te zijn aanvaard indien bij levering vanaf het bedrijfsterrein de zaken in of op de transportmiddelen zijn geladen. Bij franco levering zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en gelost.

6. Bij franco leveringswerk behoeft de verkoper de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar en veilig gemaakt terrein kan komen.

Levering geschiedt steeds naast het voertuig, terwijl de koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen, tenzij anders is overeengekomen. Koper en Berdi Haardhout.nl of een medewerker van dit bedrijf, dragen op zodanig wijze gezamenlijk zorg voor de lossing, dat Berdi Haardhout.nl zijn verplichting zo goed mogelijk kan nakomen. Blijft de koper/ontvanger hierbij in gebreke, dan komen de daardoor ontstane kosten geheel voor rekening koper.

Artikel 5. Hoeveelheid

1. Een bij aflevering van zaken verstrekte afleveringsbon of soortgelijk document, wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven tenzij de koper zijn bezwaar daartegen terstond na ontvangst van de zaken aan Berdi Haardhout.nl meldt.

2. Ook al meldt de koper tijdig aan Berdi Haardhout.nl dat deze hem minder heeft geleverd dan op het in het eerste lid van dit artikel bedoelde document is vermeld, dan geeft hem zulks niet het recht tot opschorting van betaling.

Artikel 6. Hoedanigheid, kwaliteit en reclames

1. Zichtbare gebreken in de geleverde diensten en/of goederen dienen door de koper onmiddellijk na ontvangst te worden gemeld; in geval van aflevering dienen deze zichtbare gebreken terstond aan Berdi Haardhout.nl of aan een van de medewerkers van dit bedrijf medegedeeld te worden.

Gebreken in het geleverde die bij ontvangst of voltooiing van de werkzaamheden niet direct kunnen worden geconstateerd, dienen zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 8 dagen na ontvangst schriftelijk ter kennis van Berdi Haardhout.nl te worden gebracht. Geringe, in de handel toelaatbaar geachte niet te vermijden afwijkingen, kunnen geen grond voor reclames opleveren.

2. Indien en voor zover omtrent de hoedanigheid is overeengekomen dat deze volgens een monster of showmodel zal zijn, geldt dat monster of showmodel als vaststelling van de doorsneehoedanigheid van de zaken en/of geleverde diensten.

3. Indien in afwijking van het bepaalde in lid 2 niet aan de hand van een monster of showmodel wordt geleverd, geldt voor de hoedanigheid en kwaliteit van het geleverde de betreffende bepalingen van de leveranciers aan Berdi Haardhout.nl. Voor de hoedanigheid en kwaliteit van de geleverde diensten geldt de in de houthandel gebruikelijke kwaliteitsnorm (indien dit een andere sector omvat: de gebruikelijke kwaliteitsnorm van de desbetreffende sector).

4. In geval van gebreken in de geleverde zaken heeft koper slechts aanspraken op Berdi Haardhout.nl, voor zover de zaken niet verwerkt zijn.

5. Indien de koper volgens vorenstaande bepalingen een aanspraak kan doen gelden, geeft hem dat niet het recht om de betaling op te schorten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Berdi Haardhout.nl, als in het vorige artikel bedoeld, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit feiten en omstandigheden, gaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel het opnieuw leveren van zaken en/of diensten, zulks ter keuze van koper en voor zover Berdi Haardhout.nl in staat is om soortgelijke zaken en/of diensten te leveren.

2. Berdi Haardhout.nl is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en indirect bedrijfsschade ,stagnatieschade, vertraging van de bouw, verlies van orders, winstderving, bewerkingskosten en dergelijke.

Artikel 8. Retourzendingen

U heeft het recht uw bestelling tot 14 dagen na ontvangst zonder opgave van reden te annuleren. U heeft na annulering nogmaals 14 dagen om uw product retour te sturen. U krijgt dan het volledige orderbedrag inclusief verzendkosten gecrediteerd. Enkel de kosten voor retour van u thuis naar de webwinkel zijn voor eigen rekening. Indien u gebruik maakt van uw herroepingsrecht, zal het product met alle geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat en verpakking aan de ondernemer geretourneerd worden. Om gebruik te maken van dit recht kunt u contact met ons opnemen via info@berdihaardhout.nl. Wij zullen vervolgens het verschuldigde orderbedrag binnen 14 dagen na aanmelding van uw retour terugstorten mits het product reeds in goede orde retour ontvangen is.

Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

  • Bij verzegelde producten. Wanneer de verzegeling verbroken is zijn bij deze producten niet retourneerbaar.
  • die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
  • die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  •  die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
  • waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen invloed heeft.

Artikel 9. Overmacht

1. Indien Berdi Haardhout.nl door een niet toerekenbare tekortkoming verhinderd zal zijn te leveren of op normale wijze te leveren, zal zij het recht hebben de levertijd te verlengen met de duur van de niet toerekenbare tekortkoming dan wel de order, voor zover deze nog niet is uitgevoerd te annuleren.

2. Als overmacht zullen onder meer gelden: oorlog, oproer, rellen, molest, staking en uitsluiting, natuurrampen, stremming van de aanvoer, overheidsmaatregelen alsmede iedere omstandigheid, welke dan ook, waardoor het voor Berdi Haardhout.nl redelijkerwijs gesproken onmogelijk is om op normale wijze te leveren.

Artikel 10. Eigendomsvoorbehoud en stil pandrecht

1. Het eigendom van de geleverde zaken blijft bij Berdi Haardhout.nl, totdat alle vorderingen zijn voldaan betreffende de tegenprestatie voor door Berdi Haardhout.nl aan de koper krachtens overeenkomst geleverde of te leveren zaken of krachtens een zodanige overeenkomst tevens ten behoeve van de koper verrichte of te verrichten werkzaamheden, alsmede ter zake van de vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomst. Tot dat tijdstip is de koper gehouden de geleverde zaken gescheiden van andere zaken en duidelijk identificeerbaar als eigendom van Berdi Haardhout.nl te bewaren.

2. Berdi Haardhout.nl heeft het recht om eigenmachtig en zonder enige aansprakelijkheid jegens de koper zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen terug te nemen, zodra enige betaling niet tijdig plaatsvindt of de koper anderszins in gebreke is en/of blijft. De koper zal bij zodanige terugname alle medewerking verlenen.

3. Voor zover het eigendomsvoorbehoud van Berdi Haardhout.nl op de geleverde zaken door natrekking of zaaksvorming teniet gaat, vestigt de koper bij voorbaat een bezitloos pandrecht op de natrekkende zaak, respectievelijk de gevormde zaak ten behoeve van de Berdi Haardhout.nl, tot zekerheid van al hetgeen de koper, uit welken hoofde dan ook, aan Berdi Haardhout.nl verschuldigd is en zal worden. Berdi Haardhout.nl is ten allen tijde gerechtigd, en voor zover nodig hierbij onherroepelijk gemachtigd om namens de koper op te treden, om de ter vestiging van dit voorbehouden pandrecht benodigde handelingen (waaronder uitdrukkelijk begrepen het vestigen van het pandrecht bij authentieke of geregistreerde onderhandse akte) te verrichten en de koper verplicht zich op verzoek van Berdi Haardhout.nl daaraan onverwijld zijn medewerking te verlenen.

Artikel 11. Betaling en zekerheidsstelling

1. De koopprijs (inclusief omzetbelasting) voor hetgeen conform de overeenkomst is geleverd, is opeisbaar op de vervaldag.

2. De vervaldag is de 14e dag na die waarop de levering is geschied of, zulks later is, de 14e dag na dagtekening van de factuur.

3. De koper, die op de dertigste dag na de vervaldag nog niet of niet volledig heeft betaald, is zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist in verzuim en derhalve over het opeisbare bedrag rente verschuldigd.

a) De rente vermeld in Artikel 13 lid 3 eerste volzin, loopt vanaf voormelde dertigste dag tot aan het tijdstip der algehele voldoening. Het rentepercentage is gelijk aan de hogere wettelijke rente inzake handelstransacties.

4. Alle kosten verbonden aan de incasso van een niet betaalde factuur, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, zijn voor rekening van de koper.

5. In ieder geval is de koper verschuldigd een gefixeerd bedrag aan kosten, berekend volgens het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, zoals dat geldt op het moment dat de koper in verzuim komt. Indien Berdi Haardhout.nl aantoont hogere kosten te hebben gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, dient koper ook deze te vergoeden.

6. Indien naar oordeel van Berdi Haardhout.nl daartoe aanwijzingen aanwezig zijn is deze ten allen tijde gerechtigd te vorderen dat de koper deugdelijk zekerheid voor de betaling stelt. Bij gebreke van het stellen van zodanige zekerheid heeft Berdi Haardhout.nl het recht om de levering op te schorten, ook indien de levering op afroep is overeengekomen, of om de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden en desgewenst schadevergoeding te vorderen. De koopprijs van hetgeen reeds geleverd is, wordt alsdan terstond opeisbaar.

Artikel 12. Afwijkende bedingen

Bedingen afkomstig van koper, afwijkend van deze algemene voorwaarden, zijn slechts geldig indien zij schriftelijk door Berdi Haardhout.nl zijn aanvaard.

Artikel 13. Toepasselijk recht en geschillen

1. Alle met aangegane overeenkomsten worden beheerst door Nederlands Recht waarop deze algemene voorwaarde als aanvulling en voor zover bepalingen van dwingend karakter zich daar niet tegen verzetten, als afwijking gelden.

2. Eventuele geschillen tussen koper en Berdi Haardhout.nl zullen worden berecht door een bevoegde rechter in het arrondissement van de vestigingsplaats van Berdi Haardhout.nl. Koper heeft evenwel tot een maand nadat Berdi Haardhout.nl zich jegens hem op dit beding heeft beroepen, het recht de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

3. In afwijking van het in vorige lid bepaalde, doch slechts in het geval dat het geschil nog niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechter, kunnen partijen samen of ieder voor zich het geschil met uitsluiting van de gewone rechter doen beslechten door arbitrage.

4. Indien een deel van de vooraangaande artikel(en) of van de algemene bepalingen nietig of vernietigbaar is, dan laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. In plaats van het vernietigde of nietige deel geldt alsdan als overeengekomen hetgeen op wettelijk toelaatbare wijze het dichtst komt bij hetgeen partijen overeengekomen zouden kunnen zijn, indien zijde nietigheid of de vernietigbaarheid gekend zouden hebben.

Waarom Berdi Haardhout?

Bij Berdi transformeren we zieke of overtollige bomen, vaak door ons zelf gekapt, in hoogwaardig haardhout. Wij zetten ons 100% in voor het leveren van duurzaam en kwalitatief haardhout. 

Kies voor Berdi Haardhout en geniet van gratis thuisbezorging door heel Nederland (exclusief de eilanden), zodat je zonder extra kosten van je haardvuur kunt genieten. Met onze belofte van snelle levering binnen 5 werkdagen ben je verzekerd van een warm thuis, wanneer je dat maar wilt.

  • Gemengd en gedroogd openhaardhout kopen
  • Kwaliteit van het openhaardhout is gewaarborgd
  • Scherpe prijzen, levering aan huis en direct stookbaar
  • Haal maximaal rendement uit ons openhaardhout
  • De juiste opslag voor openhaardhout

Meer over ons